ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ನಡವಳಿಗಳು

 

ವರ್ಷ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

ದಿನಾಂಕ

ಸಂದರ್ಶಿಸಿ

2023-24

62st ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

02/12/2023

ನಡವಳಿಗಳು

 

61st ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

31/08/2023

ನಡವಳಿಗಳು

 

60th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

03/06/2023

ನಡವಳಿಗಳು

2023-24

59th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

17/04/2023

ನಡವಳಿಗಳು

2022-23

58th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 21/03/2023 ನಡವಳಿಗಳು

57th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

06/02/2023

ನಡವಳಿಗಳು

56th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

09/06/2022

ನಡವಳಿಗಳು

55th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

09/06/2022

ನಡವಳಿಗಳು

54th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

04/04/2022

ನಡವಳಿಗಳು

2021-22

53rd ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

20/01/2022

ನಡವಳಿಗಳು

52nd ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

01/12/2021 / 06/12/2021

ನಡವಳಿಗಳು

51st ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

07/09/2021

ನಡವಳಿಗಳು

2020-21

47th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

02/04/2020

ನಡವಳಿಗಳು

48th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 08/09/2020 ನಡವಳಿಗಳು
49th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 17/12/2020 - 18/12/2020 ನಡವಳಿಗಳು
50th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 25/02/2021 ನಡವಳಿಗಳು

2019-20

43rd ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

12/04/2019 

ನಡವಳಿಗಳು

44th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

17/07/2019

ನಡವಳಿಗಳು

45th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

10/10/2019

ನಡವಳಿಗಳು

46th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

20/02/2020

ನಡವಳಿಗಳು

2018-19

41st ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

07/05/2018

ನಡವಳಿಗಳು

42nd ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

23/08/2018

ನಡವಳಿಗಳು

2017-18

35th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

12/04/2017

ನಡವಳಿಗಳು

36th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

20/05/2017 

ನಡವಳಿಗಳು

37th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

11/08/2017 

ನಡವಳಿಗಳು

38th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

26/10/2017 

ನಡವಳಿಗಳು

39th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

28/10/2017

ನಡವಳಿಗಳು

40th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

04/12/2017

ನಡವಳಿಗಳು

2016-17

26th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

13/04/2016 

ನಡವಳಿಗಳು

27th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

30/05/2016 

ನಡವಳಿಗಳು

28th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

02/07/2016 

ನಡವಳಿಗಳು

29th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

16/07/2016 

ನಡವಳಿಗಳು

30th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

17/09/2016 

ನಡವಳಿಗಳು

31st ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

 05/12/2016

ನಡವಳಿಗಳು

32nd ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

07/01/2017 

ನಡವಳಿಗಳು

33rd ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

13/01/2017 

ನಡವಳಿಗಳು

34th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

 01/03/2017

ನಡವಳಿಗಳು

2015-16

17th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

25/04/2015 

ನಡವಳಿಗಳು

18th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

 04/05/2015

ನಡವಳಿಗಳು

19th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

18/08/2015 

ನಡವಳಿಗಳು

20th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

11/09/2015 

ನಡವಳಿಗಳು

21st ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

29/09/2015 

ನಡವಳಿಗಳು

22nd ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

01/10/2015 

ನಡವಳಿಗಳು

23rd ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

21/11/2015 

ನಡವಳಿಗಳು

24th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

15/12/2015 

ನಡವಳಿಗಳು

25th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

26/12/2015 

ನಡವಳಿಗಳು

2014-15

8th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

21/04/2014 

ನಡವಳಿಗಳು

9th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

22/04/2014

ನಡವಳಿಗಳು

10th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

28/04/2014 

ನಡವಳಿಗಳು

11th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

26/05/2014 

ನಡವಳಿಗಳು

12th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

23/06/2014 

ನಡವಳಿಗಳು

13th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

30/08/2014 

ನಡವಳಿಗಳು

14th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

14/10/2014 

ನಡವಳಿಗಳು

15th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

05/11/2014 

ನಡವಳಿಗಳು

16th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

24/01/2015 

ನಡವಳಿಗಳು

2013-14

3rd ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

20/06/2013 

ನಡವಳಿಗಳು

4th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

 20/09/2013

ನಡವಳಿಗಳು

5th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

17/12/2013 

ನಡವಳಿಗಳು

6th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

07/01/2014 

ನಡವಳಿಗಳು

7th ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

01/02/2014 

ನಡವಳಿಗಳು

2012-13

1st ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

16/01/2013 

ನಡವಳಿಗಳು

2nd ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

 27/03/2013

ನಡವಳಿಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-12-2023 12:44 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080